Farmaceut je u službi zdravlja ljudi.

Farmaceutu je poverena odgovornost:

 • da pomaže pojedincu i zajednici da održi zdravlje,
 • da savetuje kako ljudi da izbegnu obolevanje,
 • da u slučaju bolesti upućuje na optimalne medikamente,
 • da adekvatno čuva i odlaže lekove u skladu sa važećom praksom,
 • da promoviše racionalnu upotrebu lekova,
 • da bude objektivan, nepristrasan, posvećen,
 • da bude iznad ličnih i komercijalnih interesa,
 • pa poštuje dostojanstvo pacijenta i pravo na poverljivost podataka,
 • da sarađuje sa kolegama, lekarima i drugim profesionalcima,
 • da informiše pacijenta o svim pitanjima primene lekova i drugih lekovitih supstanci, uključujuci potencijalne interakcije, negativne efekte i kontraindikacije te o mogućim alternativama,
 • da pacijentu obezbedi dugoročnu brigu i kontinuitet u tretmanu lekovima radi očuvanja zdravlja ili lečenja,
 • da poštuje lični izbor pacijenta dok je u važecim granicama …
 • … da se stalno obučava i unapređuje svoje znanje.